Farklı Kültür Bitkilerinin Renk Özelliklerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma

Tarımda kimyasal mücadele en etkili uygulama tekniği olması yanında çevre ve insan sağlığı açısından olumsuz sonuçlarda yaratmaktadır. Klasik uygulamalarda tüm tarlaya ilaçlama yapılırken gereğinden fazla kimyasal tüketimi ortaya çıkmaktadır. Birçok araştırmacı buna yönelik birçok araştırmalar yapmıştır ve yapmaktadır. Bu çalışmada da fazla kimyasal tüketimini ortadan kaldırmaya yönelik sistemlerin geliştirilmesi için bazı özelliklerin belirlenmesi sağlanmıştır. Bu sistemin yapılabilmesi için, tarlada yabancı ot ve kültür bitkisinin ayırtedilebilmesini sağlayacak renk özelliklerinin bilinmesi gereklidir. Bu çalışmada bitki materyali olarak seçilen 3 farklı tip kültür bitkisi (ayçiçeği, domates, hıyar) yapraklarının renk özellikleri kamera ve renk ölçüm cihazı kullanılarak RGB renk uzayında incelenmiştir. Söz konusu kültür bitkilerini Ayçiçeği (Helianthus annuus L. L.), Domates (Solanum lycopersicum L.), Hıyar (Cucumis sativus L.) temsil etmektedir. Bitki yapraklarının kamera ile alınan görüntülerin renksel özellikleri, görüntü işleme tekniği kullanılarak incelenmiştir. Renk ölçüm cihazı ile elde edilen renksel özellikler ise kamera ile elde edilen değerlerin karşılaştırılması amacıyla kullanılmıştır. Tüm sonuçlar incelendiğinde, kamera ve renk ölçüm cihazında ki r, g ve b değerleri (aydınlıktaki değişimin ve yaprak üzerine düşen gölgeleri gidermek amacıyla elde edilen değerler) karşılaştırıldığın da ayçiçeği bitkisinin, r, g ve b değerleri arasında önemli derecede farklılık olduğu, domates ve hıyar bitkilerinde ise önemli derecede ki fark b değerlerinde olduğu görülmüştür.

You can download full article from tarmek

 

Kendi Yürür Bir Prototip Tarımsal Araç Tasarımı

Bu proje kapsamında özellikle sıraya ekilen tarımsal ürünlerde kullanılabilecek bir kendi yürür tarımsal araç prototipi geliştirilmiştir. Bu araç otomatik kontrol içeren ve tekerlek kullanıma alternatif bacakları olan, her yöne hareket edebilen bir güç kaynağıdır. Sistemi yönlendiren yazılım yardımıyla farklı komutlar yüklenerek farklı fonksiyonlara sahip olabilmektedir. Bu fonksiyonlar çekme, taşıma, bitki tanıma, var/yok kararı, görüntü işleme, ses algılama gibi özel amaçlara göre geliştirilebilir. Temel olarak arasında gidebilmekte, sıra bittiğinde kendi kararı ile dönebilmekte ve istediği sıraya girebilmektedir. Projede geliştirilen araç bir bataryadan aldığı enerji ile çalışmaktadır. Robot ana bilgisayar, kamera, laser tarayıcı sensör, servo motorlar ve arduino mega temel elemanlarından oluşmaktadır. Yazılımın yer aldığı ana bilgisayar aracılığıyla Laser tarayıcı ve kameradan gelen verilerin tüm hesaplama ve karar verme işlemi yapmaktadır. Ayrıca ses komutu ile bazı yönlendirmeler yapılabilmektedir.. Araç tekerlek yerine bacaklar üzerinde hareket etmekte ve ilerlemektedir. Robotun hareketi bacaklarda kullanılan servo motorların belli sıra ile çalıştırılması ile sağlanmaktadır. Merkezi programda belirlenen hareket şekli servo motorlara arduino mega mikro-denetleyici ünite ile aktarılmaktadır. Robot bir operatör yardımıyla da kullanılabilmektedir. Ek olarak karşılaşılabilecek istenmeyen durumlarda komuta edebilmek için Operatör robotu bir joystick ile veya sesli komutlar ile uzaktan kontrol edilebilmektedir.

Self propelled agricultural vehicle prototype is developed for row-crop cultivation at this project. This robot is moving automaticly with legs . System can be programmed for different purposes and functions. These functions are transport, plant identification, weed detection. Basically, the robot, can go between rows, and can turn to next row at the end of the rows. The robot is working with the energy from the battery. The robot consists host computer, camera, laser scanner sensor, servo motors and arduino mega.The software at the host computer receive data from laser scanner and camera, makes all the calculations and decision-making process. In addition, some guidance can be done with voice commands . The robot is moving with legs instead of wheels. Walking of the robot is provided by sequential operations servo motors used in the legs. Servo motors are driving by arduino mega microprocessor and driver circuit. The robot can also be used with the help of an operator. In addition to the operator to be able to command in undesirable situations, robot can be controlled remotely with a joystick or voice commands.

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2109

Güneş Enerjisi Destekli Araç İçin Gövde Tasarımı Ve İmalatı

Çağımızda kullanılan enerji kaynaklarının gün geçtikçe azalması ve çevreye verdikleri zararların gittikçe tehlikeli boyutlara ulaşması, tüm dünyada yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları konusunda yapılan araştırmaların hız kazanmasına neden olmuştur. Bu kaynaklardan en bol ve neredeyse sınırsız miktarda olan güneş enerjisinden elde edilen elektrik enerjisinin kullanımı, petrol bazlı enerji kaynaklarına büyük bir alternatif olarak göze çarpmaktadır. Bu çalışmada güneş enerjisi ile çalışan bir araç için monokok gövde tasarımı ve imalatı ele alınmaktadır. Tasarımda, güneş panellerinden elde edilen kısıtlı enerjinin en verimli şekilde kullanılabilmesi için aracın mümkün olduğunca hafif imal edilmesi ve aerodinamik sürtünme direnci en aza indirecek bir aerodinamik şekil ile yapılması planlanmıştır. Bu amaçla aracın fiberglastan alt ve üst kabuk olarak imal edilmiştir. Elde edilen gövde TÜBİTAK’ın düzenlediği 2014 Formula G Yarışlarında üniversitemizi temsilen Güneşinoğlu takımının güneş arabasında kullanılmıştır.

Nowadays,increasing amount of energy use and limited energy sources are important problem for all over the world. Because of this there is an increasing concern about new and renewable energy source researchs. Especially solar energy is a great alternative to petroleum-based energy sources and it is nearly limitless.In this study a monocoque body design and manufacturing of this body was examined. In design, the limited energy obtained from the solar panels to be used in the most efficient way, manufacturing of the vehicle is made as light as possible with a good aerodynamic shape for minimizing aerodynamic drag resistance. For this purpose the lower and upper shell of the vehicle has been manufactured from fiberglass. This body was used for NKU Gunesinoglu Solar Car team, at FORMULA G 2014 which is organized by TUBITAK.

 

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2118

Elektrikli Araba Tasarımı

Elektrikli araba, hareketini elektrik motorundan, elektrik motorunun çalışması için gerekli enerjiyi ise üzerindeki bataryalardan alan bir taşıt çeşididir. Enerji tüketimi açısından yüksek verimde çalışabilmesi, gürültü kirliliği yapmaması, çevreyi kirletici emisyonlara sahip olmaması nedeniyle elektrikli araç teknolojisi yeşil bir teknolojidir. Bu proje, batarya grubu tasarımı dışında bir otomobilde bulunan tüm bileşenlerin sıfırdan tasarımını ve elektrikli araca uygun şekilde geliştirilmesini kapsar. Bundaki temel amaç her bileşeni elektrik aksama uygun ve ilk hedef pazar olan Türkiye’nin koşullarına ve ihtiyaçlarına göre tasarlayarak aracın kalitesini ve performansını olabildiğince yüksek tutmaktır. Tüm tasarım kriterleri TUBİTAK 2015 Alternatif enerjili Araçlar yarışında belirtilen kısıtlar dikkate alınarak belirlenmiştir. Bu kriterler altında alüminyum gövdeden oluşturulan araç çatısı üzerine, simülasyonlar ve teknik hesaplamalarla ortaya çıkan gövdenin karbon fiberden dökülmesiyle aracın şekli oluşturulmuştur. Batarya kontrol sistemi ve telemetri sisteminin geliştirilmesiyle aracın enerji ihtiyacının belirlenmesi ve kontrolü sağlanmıştır. Oluşturulan prototip tamamen yerli olup, TUBİTAK 2015 Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı’nda Elektromobil kategorisinde yarışmıştır.

Biz Kim Miyiz?

Source: http://www.nkugunesinoglu.com

http://acikerisim.nku.edu.tr:8080/xmlui/handle/20.500.11776/2020

Determination of energy balance of apple (Malus Domestica) production in Turkey: A case study for Tekirdag province

This study aims to define the energy usage efficiency in apple cultivation in the Province of Tekirdağ. The study was conducted during 2015 production season through observation and measurement in an apple garden with a land area of 12 da and located in Nusratlı village in Central Tekirdağ. It has been tried to reveal the role of mechanization energy among all the inputs. According to the calculated data, in apple cultivation the respective figures for total energy input, total fruition, total energy output, energy output/input rate, specific energy, energy productivity and net energy have been calculated as 58839.65 MJ ha-1, 38370 kg ha-1, 92088.00  MJ ha-1, 1.56, 1.53 MJ kg-1, 0.65 kg MJ-1 and 33248.35 MJ ha-1 respectively. As a result, among the general energy inputs in apple cultivation, the highest energy consuming items have been respectively defined as fertilizer energy, fuel-oil energy, chemicals, machinery, human labour and irrigation energy.

 

http://dergipark.gov.tr/omuanajas/issue/27219/289604

A study regarding the fertility discrimination of eggs by using ultrasound

The aim of this research was to track the growth of chicken eggs, and make a decision as to whether the egg was fertilized or not. A digital imaging system has been developed in order to take an image from six different points without damaging the egg shell. All the images were transferred to a PC and turned into binary images. All the images were reduced to 1024 pixels and fed directly into the classification algorithm. The logistic regression method was used to discriminate the fertility of the eggs. Python programming language and the scikit-learn machine learning library was used to carry out the classifications. True positive, true negative, wrong positive, and wrong negative detection numbers in the trials were 350, 344, 56, and 50, respectively. Negative indicates the egg was infertile, and positive indicated that the egg was fertilized. The model accuracy was measured as 0.8675.

 

http://arccjournals.com/uploads/articles/ArticleFile-B-558-22%20(322-326)%20B-558.pdf

Reducing Spray Drift

Spray drift can be defined as unwanted physical movement of spray droplets into non-target areas by air movements while application and after application (R. Frank, 1988). It can be divided into two main categories by type of occurrence.

spray drift ile ilgili görsel sonucu

 

Ilker H.Celen and Eray Onler (2011). Reducing Spray Drift, Pesticides in the Modern World – Pesticides Use and Management, Dr. Margarita Stoytcheva (Ed.), InTech, DOI: 10.5772/18288. Available from: InTechOpen: InTech – Open Science Open Minds

Mikrodalga Bantlı Kurutucuda Patatesin Kurutulabilirliğinin Deneysel Olarak İncelenmesi

Bu çalışmada 5mm dilimindeki patatesin mikrodalga bantlı kurutucuda mikrodalga gücünün (1500W ve 2100W) ve bant hızının (0,175, 0,210 ve 0,245 m/dak) kurutma zamanı, renk değişimi ve enerji tüketimine etkisi araştırıldı. Elde edilen sonuçlara göre mikrodalga gücünün artması ve bant hızının azalması ile enerji tüketimi azalmıştır. Dokuz adet kurutma modelinin uygunluğunu belirlemek için deneysel ve teorik nem oranları dikkate alınarak korelasyon katsayısı (r), standart hata (es) ve (χ2) hesaplandı. Tüm kurutma şartları için Page modelin en uygun model olduğu belirlenmiştir. Efektif difüzyon katsayısı 2,958.10-7 ve 3,587.10-6 m2/s aralığında hesaplanmıştır. Kurutma süresince en az enerji 0,175m/dak ve 2100W gücünde belirlenmiştir.

http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ejovoc/article/view/5000163197

Design of an autonomous agricultural robot to navigate between rows

An ultrasonic distance measuring based row guidance method is presented to guide a robot platform which is designed independently to drive through the row crops in a field. The offset of the robot platform are detect-ed real-time for guiding the robot inside the crop row and also turn at the end of the rows to adjacent row au-tomatically. Preliminary experiments of row guidance were implemented in rose field. Experimental results show that algorithms of row guidance and headland turn are according to the parameters measured and ana-lysed such as the offset for row guidance and the difference between the motion trajectory of the robot and the expected trajectory. The accuracy of row guidance is ±70mm at the speed of 1 m/s. Tractacus got the 3rd place at free style category of Field ROBOT Event 2012 with smart spraying application which is starting to spray only if it sees the crop canopy.

Design of an autonomous agricultural robot to navigate between rows

Crowdflower – AI on your business

There is no doubt data science is really very trend topic at last years and it is completely changing our life. Many experts say data is new oil and it is not really an abstract.

Source: https://medium.com/towards-data-science/data-is-the-new-oil-f11440e80dd0

But most of the existing data is raw and most of the time we need an human in ai-loop. Last week I saw a company who is working about this and I especially appreciate A Guide to Machine Learning for Computer Vision Algorithms. I think you can also follow  and take a look at use cases of this company CrowdFlower